Podstawa programowa 2017

Co tam w nowego w oświacie, czyli podstawa programowa 2017

Kolejnym etapem wdrażania reformy edukacji w 2017 roku stanowi nowa, dostosowana do nowej edukacyjnej rzeczywistości, podstawa programowa 2017. Opisane zmiany zostały opisane w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, podpisanym 14 lutego br. przez Minister Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polski, Annę Zalewską.

Podstawa programowa 2017 – co w trawie piszczy

Nowa podstawa programowa 2017 obejmuje następujące obszary: wychowanie przedszkolne, kształcenie ogólne szkoły podstawowej (także dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym), kształcenie ogólne szkoły branżowej I stopnia, kształcenie ogólne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, a także kształcenie ogólne szkoły policealnej.

Adresaci novum

Z nowej podstawy programowej uczniowie będą korzystać już od 01 września bieżącego roku. Największe zmiany dotyczyć będą uczniów klas I, IV i VII w szkole podstawowej.  Do końca czerwca podstawa programowa 2017 przewiduje uzupełnienie zapowiadanych innowacji w postaci nowych podręczników, dostosowanych do tejże zmiany. Uczniowie objęci reformą, otrzymają w szkołach bezpłatne podręczniki, w tym także ćwiczenia i inne materiały edukacyjne. I choć w tym roku jeszcze nie wszystkie roczniki zostaną objęte, to prace resortu uwzględniają wdrożenie zmian w przyszłości tak, aby umożliwić wszystkim uczniom, bez wyjątku, korzystanie z darmowych pomocy naukowych.

Jak powstała podstawa programowa 2017

Przygotowanie podstawy programowej były prowadzone w Ministerstwie Edukacji Narodowej już od lutego 2016 roku. Aby mogła powstać rzetelna podstawa programowa 2017, dokonano szczegółowej analizy dotychczasowej podstawy, zarówno na poziomie wychowania przedszkolnego, jak i kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół. Później ruszyła ogólnopolska debata na temat edukacji pt. „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. W jej ramach zespół ekspertów opracował propozycję zmian wewnątrz poszczególnych przedmiotów. Prekonsltacje społeczne z kolei zaowocowały niemal 800 opiniami, przesłanych przez organizacje pozarządowe, instytucje i przedstawicieli środowiska oświatowego, a także indywidualnych osób. Ostateczna wersja projektu „podstawa programowa 2017” została poddana uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom publicznym. W ich wyniku doszło do opracowania ostatecznej wersji, zaakceptowanej przez wszystkie wymagane szczeble.